x

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTU

 

Szanowni Państwo – będąc naszym Gościem akceptujesz nasz regulamin!       

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów oraz warunków pobytu. Prezentowany regulamin stanowi integralną cześć umowy wynajmu (rezerwacji). Każda osoba, która dokonuje rezerwacji, jednocześnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego (umowa wynajmu Apartamentu, rezerwacja).


Apartament – lokal mieszkalny, opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej szumfal.com, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

 

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić obsłudze apartamentu z wyprzedzeniem. Będą one uwzględniane w miarę możliwości. Przedłużenie pobytu może być objęte dodatkową opłatą.
 4. Rozliczenie pobytu zgodnie z rezerwacją następuje w dniu przyjazdu , Brak rozliczenia w dniu przyjazdu skutkuje brakiem wpuszczenia Gościa do apartamentu. Do momentu całkowitego rozliczenia rezerwacji recepcja ma prawo zatrzymać dowód tożsamości i okazać go odpowiedniemu organowi w przypadku braku chęci zapłaty za rezerwację.
 5. W przypadku chęci otrzymania przez Gości rachunku obejmującej koszty wynajmu, Gość jest zobowiązany zgłosić to w trakcie robienia rezerwacji.
 6. Rachunek zostanie wystawiona przez „SzumFal” oraz dostarczona drogą elektroniczną.

 

 1. Nieopuszczenie apartamentu w dniu planowego wyjazdu do godz.11:00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę. 
 2. W całym obiekcie w godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna – Goście proszeni są w tym czasie o zachowywanie się w sposób niezakłócający pobytu innym. 
 3. Osoby wynajmujące apartament nie mogą podnajmować go osobom trzecim – nawet jeśli nie upłynął okres rezerwacji, za którzy uiściły należną opłatę. 
 4. Klucze do apartamentu zostaną przekazane przez obsługę apartamentu.
 5. Podczas zameldowania pobierana jest odpowiednia opłata klimatyczna (2,50 zł za osobę za dobę; stan na rok 2024).
 6. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o inny dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej.
 7. „SzumFal” zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, bez możliwości refundacji opłaty za pobyt, który:
  1. nie posiada dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości
  2. znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  3. odnosi się wulgarnie do pracowników obiektu
  4. stosuje groźby karalne lub jakąkolwiek formę szantażu
  5. odmawia zapłaty za pobyt lub obowiązkowe opłaty
  6. odmawia dokonania preautoryzacji na karcie
 8. Gość za zgodą „Szum Fal” może przenieść wszelkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy na osobę trzecią, pod warunkiem przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy.
 9. Gość w dniu zameldowania powinien zgłosić wszelkie braki lub usterki znajdujące się w apartamencie.
 10. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń (w formie pisemnej: sms, email etc.) co do stanu technicznego w dniu zameldowania do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament, jak i zawarte w nim sprzęty, został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.
 11. Goście Apartamentów Szum Fal wynajmują apartamenty i tylko za to jesteśmy w stanie odpowiadać i gwarantować pobyt w ramach wynajmu apartamentów. Wszelkie wydarzenia które nie dzieją się wewnątrz obiektu nie są przez nas gwarantowane i nie mamy na nie wpływu. Wszelkie nagłe zmiany pogody, wypadki i inne zdarzenia losowe – nie dotyczą one wynajmu i w żaden sposób nie można wynajmu z nimi wiązać i rościć z tego tytułu praw do zwrotów kosztów itp. 
 12.  Gość ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, nie wynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.
 13. Większe niż normalne zużycie ręczników skutkujące ich zniszczeniem, obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 40 zł za sztukę.
 14. Gość jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych „SzumFal” oraz osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do poinformowania „SzumFal” lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach, zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi odpowiedzialność.
 15. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, „SzumFal” pobiera od Klienta, podczas wydawania kluczy do lokalu, kaucję 500zl. Kalcja płatna w dniu przyjazdu na konto własciciela apartamentu „SzumFal”. Kaucja podlega zwolnieniu w ciągu 7 dni po opuszczeniu Lokalu , po potrąceniu równowartości szkód wyrządzonych przez Klienta oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
 16. Potrącenia należności „SzumFal” z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
 17. Rezerwacje internetowe wymagają wpłaty zadatku lub całości kwoty celem potwierdzenia chęci pobytu w Apartamentach „SzumFal”. Zadatek w przypadku rezygnacji Gościa z przyjazdu nie jest zwracany , nie jest tu wymagana żadna pisemna umowa ani inne dokumenty – akceptacja regulaminu i wplata zadatku jest rozumiana jako umowa na wynajem apartamentu i nie wymaga sama z siebie osobnych umów. Brak akceptacji regulaminu rezerwacji i niewpłacenie zadatku lub całości kwoty automatycznie kasuję rezerwację internetową. 
 18. Jeśli rezerwacja dokonana była na konkretny apartament, a Gość z jakiegoś losowego powodu nie mógł przyjechać zadatek lub wpłata całości również nie jest zwracany, a rezerwacja przepada. Jeśli w jakimkolwiek przypadku Gość zmuszony jest do wcześniejszego wymeldowania z przyczyn nie zależnych od Apartamentów „SzumFal” – nie przysługuje mu prawo do żądania zwrotu wpłaconych pieniędzy za niewykorzystany pobyt. Ewentualny zwrot środków jest tylko i wyłącznie dobrą wolą zarządzającego Apartamentami Szum Fal i jest rozpatrywany indywidualnie. Pogoda jak i warunki atmosferyczne nie są w żaden sposób przyczyną do zwrotu środków za pobyt przy wcześniejszym wyjeździe i opuszczeniu apartamentu. 
 19. „SzumFal” zastrzega sobie prawo do obciążenia karty Gościa kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty.
 20. Obsługa apartamentu ma prawo bez zezwolenia Gościa wchodzić do wynajętego apartamentu w przypadku zauważenia zagrożeń na bezpieczeństwu gości lub mienia.
 21. W przypadku niestosowania się Gości do regulaminu apartamentu, podejrzenia zachowania mogącego znacznie pogorszyć stan apartamentu, lub innych sytuacji niezgodnych z zasadami współżycia społecznego. „SzumFal” zastrzega sobie prawo do wyproszenia Gości z apartamentów w powyższych sytuacjach.
 22. Liczba osób mających zamieszkać w obiekcie jest ograniczona do liczby zgłoszonej w procesie rezerwacji. Jeżeli ilość osób okaże się większa niż podana przy rezerwacji Najemca zobowiązuj się zapłacić karę umowną w wysokości 200 zł za każdą dodatkową osobę za dobę. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby osób w apartamencie „SzumFal” może również odmówić wydania kluczy.
 23. Przebywanie w apartamencie zwierząt jest akceptowane. 
 24.  Obowiązuje zakaz wchodzenia ze zwierzetami na teren ogrodu i basenu. Za złamanie tego punktu regulaminu Gość zostanie obciążony kwotą w wysokości 500,00 PLN – koszt sprzątania i dezynfekcji.
 25. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i innych używek. W przypadku wyczucia zapachu wyżej wymienionych, „SzumFal” obciąży gościa kwotą w wysokości 500 zł za wywabianie zapachu.
 26. Gość zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowanie czystości w lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie.
 27. Jeżeli w skutek zakłócania przez Gości porządku przedstawiciel „SzumFal” zostanie wezwany do Apartamentu lub wezwana do interwencji zostanie Straż Miejska, Policja, „SzumFal” uprawniony będzie do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy klienta i jednocześnie ma prawo obciążyć Gościa kwotą 1000 zł kary.
 28. W dniu wyjazdu Gość zobowiązany jest udostępnić „SzumFal” wynajmowany lokal w celu skontrolowania jego stanu.
 29. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu oraz piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 100,00 zł za sztukę.
 30. Wcześniejszy wyjazd Gościa, z przyczyn niezależnych od właścicieli apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 31. Właściciel zastrzega sobie prawo, w przypadkach nagłych usterek lub innych zdarzeń losowych, do skrócenia rezerwacji i zwrotu środków za niewykorzystane noclegi.
 32. Do kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.Sądem właściwym dla rozwiązywania wszelkich sporów jest sąd właściwy dla SzumFal ul.Morska 2 Rewal

 

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119). informuję, iż:


1) Administratorem klienta danych osobowych są Apartamenty nad Morzem Szum Fal
Apartamenty nad Morzem Szum Fal obowiązują się do przetwarzania danych swoich Klientów w ramach czynności związanych z realizacją Umowy oraz chronienia ich przed dostępem, użyciem, usunięciem lub ujawnieniem przed osobami trzecimi, jak również do przetwarzania powierzonych danych w sposób zgodny z obowiązującym właściwym prawem w sposób gwarantujący poufność i bezpieczeństwo danych osobowych.
2) Klienta dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług hotelowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
3) Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, dane dowodu osobistego, numer telefonu kontaktowego, mail oraz ewentualnie danych swojej działalności gospodarczej niezbędnych do wystawienia faktury, w celu: podpisania umowy wynajmu czyli dokonania rezerwacji i zameldowania w obiekcie, wystawienia i przechowywania faktur.
4) Odbiorcami Klienta danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
5) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych pracownikom recepcji obiektu, celem odpowiedniego działania naszych usług, z których Państwo korzystają.
6) Klient wyraża zgodę na przekazanie jego danych do księgowości Szum Fal.
7) Klienta dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
8) Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
9) Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

 

Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług wynajem i sprzedaż apartamentów powierzasz nam swoje informacje. 

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie.